News & Articles

► குறவர் இன மக்களுக்கு S.C சாதி சான்று கிடைக்க

► ஆதி திராவிட நல கமிட்டிகளின் பிரதிநிதித்துவம்

► குறவர் இனத்தின் மீது தொடரும் காவல் துறையின் கொடூரங்களை தடுக்க

► குறவர் இனம் பங்களிப்புகள் வரலாற்று ஆவணமாக்க

Welcome to Tamilnadu Kuravar Pazhankudi Makkal Sangam

       Kuravans form the sixth largest Scheduled Caste population in Tamil Nadu state. And other states in South Indias are Kerala, Andhra and karnataka states. Many Kuravans live near the Idukki Arch Dam which is the world's second and Asia's first arch dam, constructed across the Kuravan and Kurathi hills. The dam lies close to the Cheruthoni barrage and to its west is the Kulamavu Dam. Idukki Wildlife Sanctuary is also located closeby.

       They make certain household items out of bamboos and palm leafs and sell them to earn their living. They hunt birds and raise country pigs (black pigs) both for their consumption and sale. They also hunt cats from the village for consumption. Some of them work as fortune-tellers. Since they use the trained Kili (parrot) to predict the fortune of the people, they are also known as kili josiyars. However, they do not go to any other castes asking for food. They are also not required to perform any unfavorable tasks and rituals for other Scheduled Castes.

I. RônRªr C]m Ï\Yo Ï¥«u ùRôuûU YWXôß
1) U²R C]j§u YWXôtßj RPVm Ï\Yo C]m.
2) ϱg£ ¨XØm Ï\Yo C]júRôt\Øm.
3) Rªr C]j§u ØRp NêL ®gOô² Ï\Yo C]m.
4) Ï\YoC]j ùRôpEtTj§d LÚ®LÞm EÚYô] ùTVoLÞm.
5) Ï\Yo C] ùRôp EtTj§d LÚ®LÞm ùRôp NUV Y¯Tôh¥u ϱÂÓm.
6) ØÚLu ùRôpY¯TôÓm, Ï\YoC] E\ÜØû\LÞm.

II. Ï\Yo C]Øm Cuû\V Yôr®VÛm
1) Ak¨V TûPùVÓl×m A¯dLlThPd Ï\Yo C]Øm.
2) SôúPô¥VôdLlThP Ï\Yo C]Øm, YôrYôRôWj ùRô¯pLÞm.
3) Ck§Vô®p TpúYß ùTVoL°p YôÝm Ï\Yo C]m.
4) TiØLRôdÏRலிp TலிVôÏm Ï\Yo C]Øm LiÓd ùLôs[ôR Rªr C]j RûXYoLÞm.

III. RªrSôÓ Ï\Yo TZeÏ¥ UdLs NeLj úRôt\m.
1) Ï\Yo C] NeLeLÞm - áhPûUl× EÚYôdLØm.
2) áhPûUl×m, UôSôÓ - úTW¦LÞm.
3) RªrSôÓ Ï\Yo TZeÏ¥ UdLs NeLm - ERVm.
4) NeL AûUl×m, úLôhTôÓm - ϱdúLôÞm.
5) ùLôsûLLs.
6) SûPØû\ ùNVp§hPm.

IV. NeL AûUl×m, L[lT¦Ùm. 1999 ØRp 2013 YûW.
1) Ï\YoC] AûPVô[m Áh×m TZeÏ¥«p NhPUôdÏm úTôWôhPØm.
2) Nô§ Nôuß E¬ûUl úTôWôhPm.
3) Yôr®Pj§tLô] E¬ûUl úTôWôhPm.
4) úTôலி­£u APdÏØû\Ùm, Ï\YoC] E«o E¬ûUl úTôWôhPØm.

© 2013 Tamilnadu Kuravar Pazhankudi Makkal Sangam. All rights reserved Powered by